Školní vzdělávací program s názvem „Svět kolem nás“

ŠVP má nastavené podmínky, organizaci a záměry vzdělávacího programu tak, aby každé dítě v rozsahu svých osobnostních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení pro život a další vzdělávání. Je zaměřen na aktivity podporující zdraví dětí, samostatnost, rozvoj komunikativních, fyzických i rozumových schopností, na rozvoj estetického vnímání a vyjadřování, zdravý životní styl. Středem zájmu je konkrétní dítě s konkrétními potřebami, respektuje individualitu dítěte a jeho vývojové tempo.

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah a časový plán Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Svět kolem nás“ je rozdělen do šesti integrovaných bloků, které se vztahují k názvu školního vzdělávacího programu, k jednotlivým ročním obdobím, událostem během roku, podmínkám a specifikům školy a umožňují dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, rozvíjí osobnost dítěte, jeho individualitu a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, rodině, tradicím, zvykům, vlastnímu zdraví, historii a světu kolem nás. Hlavní témata představují uspořádaný a postupně navazující celek skládající se z dílčích podtémat, jež jsou vzájemně propojena a jejich rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů. Podle situace lze zaměňovat pořadí dílčích podtémat popřípadě zařazovat další doplňkové programy. S jednotlivými podtématy a konkrétní nabídkou činností pro děti pracují učitelky podle věkového složení třídy, možností jednotlivých dětí, individuality a stanoveného pedagogického záměru. Snahou je vytvořit každému dítěti podmínky pro jeho optimální rozvoj.

Záměry vzdělávacího programu:

 • Vytvářet pro děti podnětné, obsahově bohaté prostředí, veškeré činnosti organizovat zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně. Umožňovat dětem bavit se dětským způsobem.
 • Pokračovat v uplatňování nadstandardního zaměření při rozvoji estetického vnímání a vyjadřování, ekologické výchovy a logopedické prevence. Plně využívat programy Střediska ekologické výchovy Vimperk při NP a CHKOŠ, realizovat projekt               „Skřítkové“, využívat nejrůznější herní aktivity s ekologickou náplní. Poskytovat dětem nadstandardní skupinovou i individuální péči. Průběžně zajišťovat účast dětí ve vyhlášených výtvarných soutěžích.
 • Maximálně podporovat rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí pravidelným zařazováním zábavných slovních hříček, hádanek, sluchových a rytmických her……, poskytováním pravidelné skupinové i individuální logopedické péče.
 • Podporovat zdraví, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy rozvíjet komunikaci, samostatnost v rozhodování, soběstačnost a spolupráci, vycházet z možností potřeb a zájmů dětí.
 • Uplatňovat metody a formy práce jako je prožitkové a kooperativní učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcovat radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové, upřednostňovat rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání (za tímto účelem provádět nejrůznější možné návštěvy – zahradnictví, nádraží, policie, hasiči, muzeum, záchranná služba…….).
 • Veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.
 • Vytvářet optimální prostředí pro uspokojování potřeb a seberealizace každého dítěte, podporovat zdravý životní styl,rozvíjet zdravé stravovací návyky.
 • V celém rozsahu výchovné práce promyšleně vytvářet prostor pro spontánní aktivity, respektovat zájem dětí a jejich individuální volbu.
 • Vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví, prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházet z přirozených potřeb dítěte, kde je hra hlavní činností a má zároveň význam pro jeho seberozvíjení a učení
 • Vytvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty solidarity a tolerance k druhým, empatie a spolupráce mezi všemi lidmi v MŠ
 • Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí pro dosažení optimální úrovně osobního rozvoje a učení, která je pro dítě individuálně dosažitelná
 • Ochraňovat a posilovat organismus dítěte především dostatkem volného pohybu, pravidelným celoročním saunováním a otužováním (přiměřené oblékání, regulace teploty ve třídách), zařazováním zdravotně preventivních aktivit (zdravotní cviky, jógová a relaxační cvičení….) a nejrůznějších pohybových aktivit, sezónních činností, v maximální míře využívat školní zahradu a pobytů venku.
 • V měsících květen – červen  absolvovat s dětmi   II. a III. třídy 8 lekcí plaveckého výcviku
 • Ve spolupráci se ZŠ pokračovat ve spolupráci při realizaci projektu  „Škola nanečisto“
 • U dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky uplatňovat hravou formou vzdělávání v souladu s požadavky ZŠ, rozvíjet jemnou motoriku u 5-6 letých dětí – pravidelně zařazovat práci s „Písankou pro předškoláky 5-6“
 • Zajišťovat dostatek příležitostí – námětové hry, konstruktivní hry, manipulační hry, experimentální hry, práce s nejrůznějšími materiály – pro rozvíjení potřebných dovedností, návyků sebeobsluhy, samostatnosti a zručnosti.
 • Nadále úzce spolupracovat s MěKS – dle nabídek využívat divadelní představení, zvát do MŠ divadelní představení malých forem s následným využíváním ve výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činnostech.
 • Pokračovat ve spolupráci s městkou knihovnou, organizovat návštěvy s besedou a s poslechem pohádek, zařazováním zábavných her – „Turnaj v pexesu“ … , výtvarných činností – výstavy dětských výtvarných prací v Městské knihovně.
 • Při všech činnostech v průběhu dne zabezpečovat uspokojování citových potřeb dítěte a obohacovat jeho citový život – četba pohádek, návštěva kulturních akci, maňásková divadla, výlety, besídky, slavnosti, zábavné aktivity v MŠ, „Slavnost jarní zahrady“, „Den v cirkuse“……
 • Pravidelně zajišťovat podíl dětí na výzdobě tříd, šaten i školy, zpravidla zaměřené k ročním obdobím a tématům ŠVP, v MŠ instalovat výstavy dětských výtvarných prací s tematickým zaměřením.
 • Uspořádat výstavku dětských výtvarných prací v budově NP a CHKOŠ se zaměřením k realizovaným programům.
 • Pokračovat ve spolupráci se ZUŠ – zabezpečit návštěvy výchovných koncertů ZUŠ v MŠ
 • Soustavně při všech činnostech posilovat prosociální chování ve vztahu k dětem v herní skupině v mateřské škole, k rodině, k ostatním lidem (využívat interaktivní hry, dramatické a pohybové hry, námětové hry, dětské časopisy, pohádkové příběhy, aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, podporující sbližování dětí.

V průběhu školního roku připravovat společně s dětmi oslavy, slavnosti, tradice, zvyky, sportovní akce, … (slavnost podzimní zahrady, oslava adventu, besídky, karneval, velikonoce v MŠ, oslava jarní zahrady, čarodějnice, sportovní den na školní zahradě, „Den dětí“, turistické vycházky, výlety, …

Hlavní integrované bloky ŠVP:

     1. Ahoj kluci, ahoj holky, vítejte do naší školky

     2. Malíř podzim maluje a s barvami čaruje

     3. Mikulášské a vánoční radování

     4. Bílá zima jede, sníh a mráz veze

     5.  Haló, haló, je tady jaro

     6.  Je tu velká novina, léto už nám začíná