ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

ředitelka školy Irena Helmová
telefon: 388 41 43 71, 725 812 700
e-mail: msvimperk@seznam.cz
webové stránky: www.skolka-vimperk

Ředitelka školy vydává podle § 30 zákona 561/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( školský zákon) tento školní řád.

Tento školní řád upravuje:

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • provoz a vnitřní režim školy
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s učiteli

( § 30 odst. 1 písm. a, ) školského zákona

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvíjení jeho osobnosti, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojování si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro následující vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Probíhá v partnerské spolupráci rodiny a školy. Mateřská škola usiluje o úzkou spolupráci s rodiči s cílem o prohloubení výchovného působení ve prospěch dětí a uplatňování vzájemné důvěry. Za výchovu dítěte mají prvořadou zodpovědnost rodiče, mateřská škola ji vhodně doplňuje.

Práva dítěte:

Všechny děti mají při vzdělávání práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 • dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k všestrannému rozvoji osobnosti předškolního dítěte, na rozvoj všech jeho schopností a dovedností s maximálním respektem jeho individuality
 • dítě má právo na emočně kladné prostředí, na projevení lásky a respektu k vlastní jedinečnosti
 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by jej mohly fyzicky nebo psychicky zranit).
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti ( má právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí……)

Povinnosti dítěte:

 •  dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla v soužití v mateřské škole
 • dítě má povinnost dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy
 • dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

Práva zákonných zástupců

Rodiče / zákonní zástupci/ mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o prospívání dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • při nástupu dítěte do MŠ na individuální přizpůsobivý adaptační režim – zvykání
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • na pravidelné informace o dění v MŠ – nástěnky, ŠVP ……
 • na spolupráci při rozvíjení programu školy i při řešení vzniklých problémů
 • podávat podněty, projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání ( od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti starší 5let denně od 8.00 hodin do 12.00 hodin

 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není- li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, zodpovídají za to, že dítě nepřichází s příznaky nemoci. Neprodleně hlásí učitelce každou změnu zdravotního stavu dítěte ( nachlazení, bolest hlavy, bříška, úrazy, drobná poranění,……….) a jiné závažné okolnosti, které mají vliv na jeho účast ve vzdělávacích aktivitách. Vyskytne-li se u dítěte, ale i v rodině, infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole
 • zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně sdělit učitelce každou změnu související s dítětem (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..)
 • zákonní zástupci mají povinnost uvést číslo telefonu, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí platby v termínu, jde o závažné porušení pravidel školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte ( § 35 školského zákona)
 • přivádět a odvádět dítě do MŠ osobně a předat jej přímo učitelce, nelze je posílat samotné.Ve výjimečném případě mohou rodiče pověřit jinou osobu ( písemné pověření musí být předem sjednané a předané učitelce). Bez písemného pověření nevydá učitelka dítě jiné osobě, než zákonnému zástupci dítěte. Dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě ponecháno samotné bez dozoru
 • řídit se školním řádem, dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou délku provozu mateřské školy
 • na vyzvání ředitelky nebo učitelky MŠ se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte v MŠ
 • informovat školu o docházce dítěte o všech vedlejších prázdninách nejdéle týden před jejich konáním
 • pravidelně prát dětem lůžkoviny, vyprané a v pořádku je předávat učitelkám v jednotlivých třídách ( čisté, zašité, souhlasí počet kusů)
 • při nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlašovat dítě včas ze stravování ( nejpozději do 7.45 hodin daného dne )
 • po vyzvednutí dítěte pobývají zákonní zástupci nebo pověřené osoby v MŠ či areálu mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou

Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Mateřská škola, 1. máje 180, 385 01 Vimperk

Provoz mateřské školy je celodenní v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hodin.

Školní budovu odemykají i zamykají učitelky.

Mateřská škola má tři třídy, do kterých jsou děti rozdělovány zpravidla podle věku. Třídy MŠ se naplňují do počtu 24 dětí (zřizovatel může poskytnout výjimku + – 4) Kapacita mateřské školy je pro 80 dětí.

Děti  přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.45 hodin a to osobně nebo telefonicky. Nelze využít e-mailu. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo rovněž telefonicky.

Z bezpečnostních důvodů se budova se v 8.00 hod. uzamyká a otvírá se od 12.00 hodin do 12.15hodin a dále pak od 14. 45 do ukončení provozu. V době uzamčení rodiče používají zvonek. U vchodu do mateřské školy je instalována kamera. V celém areálu předškolního zařízení je zákaz kouření včetně používání elektronických cigaret a zákaz vstupu psů. Do vnitřních prostor budovy se nevjíždí s kočárky.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče dítěte.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Každá třída má svůj denní organizační řád, režim dne je ale natolik volný, flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí, pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Režim dne ve třídě dvou až tříletých dětí je upraven s ohledem na potřeby dětí, největší prostor je zde věnován hře, spontánní činnosti převládají nad řízenými. Plně respektujeme vývojová specifika.

Po celý rok probíhá práce s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má škola vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program. Do programu jsou zahrnuty všechny oblasti předškolního vzdělávání se specifickým zaměřením na rozvoj estetického vnímání a vyjadřování, na ekologickou výchovu a na prevenci vad ve výslovnosti.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ je od školního roku 2018 – 2019  přerušen na čtyři týdny a to v měsících červenci nebo srpnu, a dále v době mezi vánočními svátky. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

V době hlavních a všech vedlejších prázdnin , či v případě vysoké nemocnosti dětí během roku si škola vyhrazuje právo na změnu organizace.

Přijímací řízení

Zápisy dětí do mateřských škol na následující školní rok probíhají v termínu od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém školní rok začíná. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, dojde li k uvolnění místa.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole v den zápisu nebo i dříve. Povinnou přílohou žádosti je evidenční list dítěte s potvrzením pediatra o pravidelném očkování dítěte.

Přijímací řízení probíhá ve správním řízení a řídí se platnou legislativou.

Přesný termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem školy. Zákonní zástupci jsou o termínu zápisu informováni formou webových stránek MŠ, informačním materiálem na dveřích MŠ, Vimperskými novinami, městským rozhlasem.

Rozhodnutí, ve kterém se vyhovuje žádosti ke vzdělávání, je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku nejdříve však od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není–li tomu jinak. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Při nástupu dítěte do mateřské vždy nabízíme rodičům adaptační režim. V adaptačním režimu je důležitá provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině, kdy se rodiče dohodnou s učitelkami na vhodném postupu a postupném prodlužování délky pobytu v MŠ tak, aby se dítě lépe vyrovnalo se všemi změnami.

Přístup k předškolnímu vzdělávání mají za stejných podmínek osoby a jejich rodinní příslušníci se státní příslušností jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání mají zajištěný přístup za stejných podmínek jako občané ČR i cizinci a jejich rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU, za předpokladu, že mají na našem území oprávnění k pobytu nad 90 dnů ( §20 školského zákona).

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 • zákonný zástupce dítěte opakovaně ( tedy nejméně dvakrát) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

Toto ustanovení se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním.

Povinnost předškolního vzdělávání a jiné možné způsoby jeho plnění

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti starší 5 let. Zákonný zástupce je proto povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin v pracovních dnech a to v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin .Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, na které připadají školní prázdniny v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Zákonný zástupce je povinen omluvit osobně čí telefonicky každou nepřítomnost dítěte. V případě, kdy je nepřítomnost delší 10 pracovních dnů je nutné doložit písemnou omluvu s uvedením důvodu.

Jiné možné způsoby vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání- uskutečňuje se bez docházky dítěte do mateřské školy, kdy je dítě vzděláváno rodičem či jinou osobou a kdy je mateřskou školou pouze ověřována úroveň očekávaných výstupů u dítěte.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena „ Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče. Vychází ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb.., o předškolním vzdělávání v plném znění.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání / částečná úhrada provozu/ činí 450,– Kč. Výše snížené úplaty je 250,– (Tato snížená úplata se vztahuje na zapsané děti, které v měsíci nenavštívily MŠ ani jeden den.) Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné. (Bezplatnost se vztahuje i na děti s odkladem školní docházky).

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného činí na jeden den a jedno dítě ve věku 2-6 let ( 2 svačiny a oběd) 33,– Kč. .Pro děti, které dosáhnou ve školním roce 7 let činí výše stravného na 1 den ( 2 svačiny a oběd) 34,– Kč. Částky pro úplatu za stravování dětí jsou zveřejněny na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostním platebním stykem, kdy si zákonný zástupce dítěte zřídí u svého účtu příkaz k povolení k inkasu a sdělí škole číslo svého účtu. Pravidelně je mu pak každý měsíc stahována přesná částka jak za částečnou úhradu provozu, tak za stravné dítěte. Ve výjimečných případech, kdy zákonný zástupce dítěte nemá zřízený žádný účet, může platit složením hotovosti na číslo účtu MŠ nebo přímo v MŠ.

Organizace stravování dětí v mateřské škole se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah stravování v MŠ zajišťuje dětem během dne přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Intervaly mezi jídly nepřekračují 3 hodiny, respektují úpravy času na stravování u 2 až 3letých dětí, které potřebují více času a klidu. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy. Pokud dítě onemocní během dopoledne, je možné si v tento den vyzvednout oběd ve školní kuchyni a to v době od 11.45- 12.00 hodin.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a aktivitách organizovaných MŠ a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

hry dětí

 • při hře dětí ve třídách pedagogické pracovnice dbají, aby si děti hrály klidně, sledují jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky
 • bez náležitého dohledu nesmí dát dětem nůžky, jiné ostré předměty, dále drobné korálky a stavebnice, které by si mohly strčit do nosu či ucha

pobyt dětí na školní zahradě a v přírodě

 • pro pobyt venku využívají pedagogické pracovnice v maximální míře školní zahradu
 • bez dozoru nedovolí dětem využívání průlezek a jiného nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu
 • nedovolí dětem vzdalovat se do odlehlejších částí zahrady, kde by o nich neměly přehled
 • v letních měsících dbají, aby měly děti na hlavách pokrývky, byly namazány, zabezpečují pitný režim, při teplotě 30 st. děti nevystavují slunečnímu záření
 • pro pobyt v přírodě využívají pedagogické pracovnice pouze známá bezpečná místa, dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogické pracovnice vždy před pobytem dětí v přírodě zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogické pracovnice školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dětí a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, upozorňují na případná nebezpečí
 • pedagogické pracovnice dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

Rodiče v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

 • předávají dítě do mateřské školy zdravé, učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nezdravé dítě nepřijmout, má právo po ukončení nemoci dítěte vyžadovat souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu.
 • učitelky nepodávají v mateřské škole dítěti žádné léky
 • herní prvky na školní zahradě mohou využívat děti pouze pod přímým dohledem učitelky, pro eliminaci případných rizik není dovoleno využívání těchto prvků dětmi pod dozorem rodičů (rodiče po vyzvednutí dítěte dále na zahradě nezůstávají, opouštějí areál školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogické pracovnice mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogické pracovnice na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, vedou děti k hospodárnosti a k ochraně a nepoškozování ostatního majetku školy.

Závěrečné ustanovení

Tento školní řád byl vypracován pro Mateřskou školu, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace a nabývá platnost 1.9. 2016

Aktualizace projednána dne 31.8. 2020

Tato aktualizace nabývá platnost dne 1. 9. 2020

Seznámení se školním řádem je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dětí) a zaměstnance MŠ.

Vypracovala ředitelka školy: Irena Helmová v.r.