STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Základní částka: 450,-Kč

 

Splatnost: do 25.dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6, ODST. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů)

 

Osvobození úplaty:

  1. Bezúplatné vzdělávání mají všechny děti v posledním ročníku mateřské školy (tedy děti, které půjdou od září následujícího školního roku do základní školy) nejvýše však 12 měsíců. Děti s odkladem školní docházky již úplatu hradí (školský zákon)
  2. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
  3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (§ 6 vyhlášky 14/ 2005 v platném znění

 

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8. dne měsíce, kdy požadujete osvobození nebo od kdy nastane změna.

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání:

  1. Zákonnému zástupci dítěte, které je předem omluveno z docházky do mateřské školy na celý kalendářní měsíc je základní částka úplaty snížena na 250,-Kč.
  2. V případě přerušení provozu mateřské školy, která bude delší než 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou odpovídající rozsahu přerušení.

Tato směrnice byla aktualizována 1.září 2018

Ve Vimperku Irena Helmová

ředitelka školy